• bg1
a4e0d779e20ad726af2a06d70b9d0b2

XY TOWERS |Partiýanyň döredilmeginiň 100 ýyllygyny bellemek üçin COFCO bilen dostlukly basketbol oýny - 2021.06

Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň döredilmeginiň 100 ýyllygyny bellemek üçin “Sichuan Siangyue Power Component Co. Ltd.” we “COFCO Packaging Co., Ltd.” 28-nji iýunda agşam sagat 4-den 6-a çenli dostlukly basketbol oýny geçirdi.

bu basketbol oýnunyň üsti bilen, diňe birleşmek we bilelikde işlemek arkaly ajaýyplyk döredip biljekdigimize düşünýäris.

XY TOWERS |2020 Orta ýyllyk iş gysgaça mazmuny we gezelenç - 2020.07

Her ýyl orta ýyllyk iş gysgaça mazmuny geçiriler.Gysgaça mazmunyň umumy mazmuny baha bermek, meýilnama we teklipler hakda.Gysgaça mazmunyň iň uly peýdasy, kompaniýanyň işgärlerden köp teklip toplap, soňra durmuşa geçirmegidir.

Bu gezek Çengdunyň meşhur Çingçen dagynda ýygnak geçirildi.Duşuşykdan soň , çöl başdan geçirmeleri başdan geçirdik we gaty hezil etdik.

brt-1
wet-11

XY TOWERS |2020-nji ýylda Hytaýyň Täze ýylyny belläň - 2019.12

2020-nji ýylda Hytaýyň täze ýylyny bellemek üçin hemmämiz kompaniýadan sowgat aldyk we görnükli kärdeşlerimiz hem baýrak aldylar.XY Towers, zähmeti üçin 2021-nji ýylda bilelikde geljege sabyrsyzlyk bilen garaşýan her bir işgäre minnetdarlyk bildirdi.

XY TOWERS |Söýgi sadakasy - 2018.02

Önümçilik bölüminde işleýän kärdeşimiz Çangquan Çangyň ýatyrylandygyny we himiýa bejergisiniň ýokary medisina çykdajylaryny talap edendigini bilip, XY diň kompaniýasynyň kärdeşler arkalaşygy ähli işgärlere haýyr-sahawat sadakasy berdi.Birnäçe wagtlap kompaniýanyň kärdeşleriniň köpüsi bu söýgüli çärä gatnaşdy.2018-nji ýylyň 3-nji fewralynda jemi 1,6 dollar peşgeş ýygnaldy .Bu haýyr-sahawat derrew bejergi üçin kärdeşler arkalaşygynyň Çangquan Zhangana geçirildi.

w-1

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň