• bg1

Hil dolandyryş ulgamy

1

XY diňine müşderilerimize hünär hyzmatyny bermegi wada berilýär.Hil dolandyryş ulgamy XY diňiniň esasy syýasatlaryndan biridir.Hil dolandyryş ulgamyny işletmek üçin XY diňi ähli zerur çeşmeleriň we okuwlaryň berilmegini üpjün edýär we ähli işgärler Hil dolandyryş ulgamyny ornaşdyrmakda işjeň rol oýnaýarlar.

XY diňi üçin hil barmaly ýer däl-de, syýahatdyr.Şol sebäpden, maksadymyz ýokary hilli toprak materiallaryny, geçiriş diňlerini, telekom diňlerini, podstansiýa gurluşlaryny we demir esbaplaryny bäsdeşlik nyrhlarynda öndürip, wagtynda eltip bermek arkaly müşderilerimizi saklamak.

Önümçilik prosesiniň aýrylmaz bölegi bolmak bilen, ISO standartlaryna laýyklykda hil üpjün edilýär.XY diňiniň hilini dolandyrmak ulgamy ISO 9001: 2015, ISO14001, ISO451001, ISO1461 kepillendirilýär.

“XY Tower” -iň ýolbaşçylygy, ähli müşderilere iň gowy hyzmaty berýän şol ülňülere laýyklykda işiň her tarapyny işletmäge borçlanýar.Bu, kompaniýanyň hemme ýerinde hil medeniýetini höweslendirýän progressiw dolandyryş stili bilen goldanýar.

Dolandyryş hil dolandyryşyny yzygiderli gowulandyrmagy maksat edinýär.Bu, kompaniýanyň netijeli we netijeli işlemegini we müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmakdan ybaratdyr.

w-2
050328

QA / QC ýokary hilli ülňüleri we nepis gutarnykly üpjün etmek üçin häzirki zaman synag enjamlaryny ulanýan gowy taýýarlanan inspektorlar tarapyndan dolandyrylýar.Bu bölüme göni baş direktorymyz ýolbaşçylyk edýär.

QA / QC-iň işi, ähli çig malyň ISO standartlaryna ýa-da müşderiler tarapyndan talap edilýän standart talaplara laýyk gelmegini kepillendirýär.Hil gözegçiligi çäreleri çig maldan başlap, ahyrky iberilýänçä galvanizasiýa arkaly başlaýar.Barlag işleriniň hemmesi önümçilik barlag sanawynda dogry ýazylar.

QA / QC hilini saklamagyň diňe bir usulydyr.Kompaniýanyň hemme ýerinde hil medeniýetini döretmek has möhümdir.Dolandyryş, önümiň hiliniň QA / QC bölümine bagly däldigine, ähli işgärler tarapyndan kesgitlenýändigine ynanýar.Şeýlelik bilen, ähli işgärlere dolandyryşyň bu syýasata ygrarlylygy we umuman hil taýdan habar berildi we üznüksiz işjeň gatnaşmak arkaly ulgama öz goldawlaryny görkezmek maslahat berilýär.

 Minaranyň dartyş synagy

Minaranyň dartyş synagy hilini saklamagyň bir usulydyr, synagyň maksady önümiň adaty ulanylyşy ýa-da garaşylýan ulanylyşy, önümiň zaýalanmagy we hyýanatçylykly ulanylmagy sebäpli ýüze çykan dartgynlylyk sebäpli önümiň hiliniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin dartyş synag prosedurasyny döretmekdir.

Demir diňiň howpsuzlygyny bahalandyrmak, häzirki dizaýn aýratynlyklaryna laýyklykda gözleg, ýüze çykarmak, synag, hasaplamak we seljermek arkaly demir diňiň howpsuzlygyna giňişleýin baha bermekdir.Bahalandyrmagyň üsti bilen, diňiň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin degişli çäreleri görmek üçin gowşak baglanyşyklary tapyp, gizlin howplary ýüze çykaryp bileris.

78d8d97a1ac0487bd9df1f967f3cc9e

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň