• bg1

Baş direktoryň habary

taYgtybarlylyk 、 öndürijilik we innowasiýa häzirki wagtda global iş gurşawynyň esasy taraplarydyr.Kompaniýamyzyň maksady, bu talaplary kanagatlandyrmak.

“XY Tower Co., Ltd.” 2008-nji ýylda başlangyç kompaniýa bolanda tapyldy.Staffhli işgärleriň ýolbaşçylygy we tagallasy bilen XY diňi häzirki wagtda Hytaýyň günbataryndaky professional diň öndürijisini we bu pudagyň iň uly kompaniýalarynyň birini ösdürdi.

XY diňi elektrik enjamlarynyň söwdasy, diň dizaýny we diň önümçiligi üçin “bir dükan” hödürleýär.

Tejribeli dolandyryş we hünärmen inersenerleriň goldawy bilen XY diňi, müşderilerimize bäsdeşlik önümleri we hyzmat bermekdir.XY diňinde ähli faktorlar bar;Hytaýda we daşary ýurtlarda öňdebaryjy hyzmat üpjünçisi bolmak üçin tehnologiýa, dolandyryş ulgamlary, adamlar we maliýe güýji.

VJH

Professional we ygtybarly toparymyz bar.Müşderileriň talaplaryny nädip kanagatlandyrmalydygyny bilýän gaty tejribeli.Ajaýyp çözgüt tapmaga we çözgütlerimiziň doly işlemegine, netijeli işlemegine we elmydama çeýe bolmagyna ynamymyz bar.

Dolandyryşymyz bu pudakda ortaça 30 ýyllyk iş tejribesine eýedir we bazardaky işewürlik mümkinçiliklerinden tolgunýar.

Häzirki we geljekdäki iş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýetişýän dolandyryş ulgamlaryny, dostlukly höwesjeň işgärleri we hünärmen toparyny görüp begenýärin.Indi gadyrly Müşderilerimiz, XY diňiniň näderejede garaşýandyklaryny ýa-da garaşýanlaryndan has ýokary netije alandyklaryny we olara has gowy hyzmat etmek üçin dogruçyl jogap bermegimizi kesgitlemeli.

Şeýlelik bilen, täze we yzygiderli müşderilerimiz bilen bilelikde has gowy geljegi döredeliň diýip tüýs ýürekden umyt edýärin!

yourname

Dolandyryş topary

AFC9BE66

Çunjian Şu (Geňeşiň başlygy)

Jenap Şu elektrik pudagynda 40 ýyllyk tejribesi bolan uly elektrik inereneri.Siçuan welaýat häkimliginiň suw çeşmeleri we elektrik energiýasy bölüminde 20 ýyl iş tejribesi bardy, soň bolsa elektrik we telekommunikasiýa pudagynda örän üstünlikli kärhana başlady we dolandyrdy.

Jenap Şu döwlet sektorynda we işewürligi ösdürmekde örän üstünlikli karýerasyna eýe.Leadershipolbaşçylygyny görkezdi we içinde gaty innowasiýa pikiri bar.

Jenap Şu ýokary höwesli we başarnykly ösmekde möhüm rol oýnady

hünär topary.Netijeli işewür lider we elektrik gurnamalarynda köp sanly innowasiýa ideýalaryny durmuşa geçirdi.Jenap Şu aç-açan optimist we zähmetsöýerlige ynanýar.Paýdar we jemgyýet üçin gymmatlyk döretmäge bagyşlaýar.

Ongong Li (baş müdir)

Hebei Ylym we Tehnologiýa Uniwersitetiniň metal ýüzüni bejermek boýunça uçurymy jenap lee.

Jenap Li karýerasyna 1980-nji ýyllarda Hytaýyň günorta-günbataryndaky Geologiýa gözleg býurosynda başlady.Soň bolsa 20 ýyllap 700 işgäri bolan döwlet diňini öndüriji bolup işledi.

Jenap Li, döwlet sektory, döwlet kärhanasy we hususy kompaniýa ýaly dürli guramalar bilen işlemekde örän baý tejribä eýe.Uly göwrümli önümçilik firmasyny üstünlikli dolandyrmagyň subut edilen ýazgysy bar.

abt

Leaderolbaşçy hökmünde, gözýetimine laýyk gelýän oňat höwesli topar guramak ukyby kompaniýada ýurtda öwgä mynasyp orny eýelemäge mümkinçilik berdi.

Jenap Li Hytaýyň günorta-günbatarynda abraýly galvanizli senagat boýunça hünärmen.Highokary poslama zonada ýörite diňiň üstüni bejermek bilen meşgullanýar.

Willard ueu Şu (Daşary ýurt biznesi müdiri)

Jenap Şu Angliýanyň Glazgo uniwersitetinden halkara maliýe bilen dolandyryş boýunça magistr derejesini aldy.Wençura kapital institutynda on ýyllyk öňdebaryjy iş tejribesi bar.Kompaniýanyň Maliýe, adam resurslary we daşary ýurt biznesiniň işlerini dolandyrýar.Kompaniýanyň ösüşine we tehniki täzeliklere gaty höwesli.

Döwrebap telekeçiligi dolandyrmagyň usullary bilen gowy düşünýär we çykdajylary bahalandyrmak, taslama meýilnamalaşdyrmak we ýokary tehnologiýaly başlangyç maýa goýumlary boýunça tejribe toplaýar.Bir topara ýolbaşçylyk etmek we müşderiniň garaşyşlaryndan has ýokary hyzmat bermekde ajaýyp ukyby bar.

37D

Şeýle hem, kompaniýanyň daşary ýurt biznesini döretmek ugrundaky tagallalaryna ýolbaşçylyk etdi.Onuň dinamiki ýolbaşçylygy we giň global perspektiwasy kompaniýanyň gözýetimlerini içerki serhetlerden has giňeltmegine alyp barar.

Kaixiong Guo

 Baş taslama inereneri, 20 ýyllyk polat diňleriň iş tejribesi bilen, esasanam perişde polat geçiriji diňi pudagynda meşhur hünärmen.Inerener topary, hersi 5-20 ýyl iş tejribesi bolan 6 adamdan ybarat.Käbir inersenerler geçiriş diňlerine, käbiri aragatnaşyk diňlerine ökde.Enginehli inersenerler uly tejribeleri bilen her taslama üçin doly çözgüt tapmaga synanyşarlar.

 

Kaixiong-Guo

Shaohua Li

 Minaranyň çig maldan taýýar önümlere çenli önümçilik dolandyryşyna jogapkär 16 ýyllyk diň önümçilik tejribesi bolan önümçilik dolandyryjysy.Önümçilik toparynda 115 adam bar we ýylda 30 000 tonna polat material öndüriler.

 

Shaohua-Lee

Jian Wu

 25 ýyllap galvanizasiýa pudagy bilen meşgullanýan, esasan, polat materiallaryň galvanizlenmegine jogapkär, HDG-iň hilini kepillendirmek üçin baý tejribesi bolan 30 adamlyk topara ýolbaşçylyk edýän gyzgyn dip galvanizleýji gözegçi.

 

-FL

Jek

 11 ýyllyk iş tejribesi bilen belent çyzgylaryň baş inereneri.Tutuş topar 5 adam, hersi diňe 1 görnüşli diňiň çyzgysyny gutarmak üçin 3-5 gün sarp edýär.

 

Jack

Siaosi Huang

 Material gözegçi, material gözleg toparynda 5 adam bar, her kimde “materiallary synagdan geçirýän işgärler üçin kwalifikasiýa şahadatnamasy” bar, önümiň geçiş derejesiniň 99,6% -den ýokarydygyny ýa-da deňdigini, zawodyň geçişini üpjün ederler nyrhy 100%.

 

Xiaosi-Huang

Şirli aýdymy

Satyş wekili, Şirli Song gaty dostlukly, sabyrly we professional satuw, 10 ýyldan gowrak wagt bäri XY Towers-de işleýär we polat diňini gaty gowy bilýär.

7D

Darcy Luo

 Müşderä gaty köp baha berýän we satuw hökmünde özüni buýsanýan, polat diňleri bilen gyzyklanýan “Sales Rep”, her bir müşderi üçin iň oňat çözgüt hödürlemegi umyt edýär.

 

Darcy-Luo

Zhonghai He Logistika bölüminiň müdiri

XY diňinde 12 ýyl içerde we daşary ýurtlarda logistika jogapkär.Önümlerimiziň görnüşlerine laýyk gelýän gap-gaçlary we portlary paýlamak we ibermek bilen kim tanyş.

 

lx

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň