• bg1

Gözleg syýasaty

Gözleg we ösüş

XY diňi önümiň gözlegine we işlenip düzülmegine köp üns berdi we uzak möhletli ýörelge hökmünde oňa ýapyşdy.XY diňi her ýyl girdejileriniň gözleg işlerine maýa goýýar we ýerli hökümet tarapyndan berlen "kiçi we orta göwrümli ýokary tehnologiýaly kompaniýa" şahadatnamasyny alýar.

Innowasiýa we hil ýokarlandyrmak syýasaty bilen höweslendirilen Ylmy-barlag bölümi, dürli gözleg işlerini alyp barmaga kömek edýän häzirki zaman laboratoriýasy bilen enjamlaşdyryldy.

Ylmy-barlag bölümi bu pudaga gymmatlyk goşýar we önümlerimiziň köpüsine ornaşdyrylan täze pikirleriň we çözgütleriň üstünde işleýär.

Gözleg we barlag toparymyz kompaniýanyň uly inersenerlerinden durýaruniwersitetler we gözleg institutlary ýaly hyzmatdaşlarymyz.Gözleg we barlag topary, elektrik senagaty we galvanizli metal üstü, geçiriş diňleri, telekom diňleri, podstansiýa gurluşlary we demir esbaplary pudagynda bolup geçýän wakalar barada düşünje ýygnamak üçin intensiw gözlegler geçirýär.Gözleglerden toplanan maglumatlar, önümi ösdürmek ýa-da diňe salgylanmalar üçin ulanmak üçin ýazylýar we derňelýär.

Bizde bar bolan patentler

4a5dfd35167cbb17131cedb07b6dc77
9b33cde63ddfd6dd32998cd55a1d5cf
65c50d80c02e0f378633bcfd3d73fec
86ea5dbbe588fdf72625586a25bf65c
06697ea8bbca3501aa038a67d1c205e
11504f5e4dfdff89c0971a2161d6d2d
7272756f5cf11b847cdcdca04a888cf
21273465414513b98fb35fcc5bb023e
a28d8c941a9dcf391de1461dcde375f
ba0eb52592ab4c691ecccc6c8ea6767
c8bf4f86bfee2e30c629eb810ff7373

Bütewilige bagyşlanýar

UCC her ýyl girdejileriniň ýerlikli serişdelerini halkara derejesinde öňdebaryjy önümleri we bäsdeşlik çözgüdini ösdürýän R&D programmalaryna maýa goýýar.Geçirilen taslamalaryň üsti bilen hasaba alnan halkara patentleri, öňdebaryjy hyzmatdaş hökmünde öňdebaryjy çözgütleri we oňa gatnaşmagy teklip etdi.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň