• bg1

Saglyk, howpsuzlyk we daşky gurşaw

wer

Jogapkärçilikli iş alyp barmak we durnukly ykdysady ösüş XY diňi tapylaly bäri DNK-nyň bir bölegi.

Häzirki wagtda durnukly we ykdysady ösüş biziň wezipämiziň we hyzmatlarymyzyň aýrylmaz bölegi bolup, yzygiderli işimiziň üsti bilen resmileşdirilen ýörelgelerimizdir.Ykdysady ösüş bilen daşky gurşawyň maksatlarynyň arasynda degişli deňagramlylygyň gazanyp boljakdygyna ynanýarys.Daşky gurşawyň maksatlary we maksatlary, garaşsyz içerki we üçünji taraplaryň gözegçiligi bilen yzygiderli dolandyryş we gözegçilik çäreleri bilen barlanýan kärhanalarymyz üçin kesgitlenýär.XY diňi, ähli işgärlerimiziň daşky gurşawyň maksatlaryna, maksatlaryna we dolandyryş talaplaryna boýun bolýandyklaryna ynanýarlar we öňe sürýärler.Deňdeş kompaniýalarda jogapkär HSE dolandyryşynda öňdebaryjy bolmaga bagyşlaýarys.

XY diňi ähli betbagtçylyklaryň öňüni alyp bolar diýen düşünje bagyşlanýar we biz heläkçilik syýasatyny ýöredýäris.Bu borçnamany ýerine ýetirmek we saglygy goraýyş we daşky gurşaw borçlarymyzy yzygiderli gowulandyrmak medeniýetini ösdürmek üçin aşakdaky talaplar ýerine ýetirilmelidir:
Häzirki we geljekdäki kanunlar we düzgünler barada özümizi habardar etmek we berjaý etmek.

Kompaniýamyzda has berk standartlary we proseduralary ulanyň.
Işgärleriň saglygy kompaniýanyň ilkinji aladasydyr.XY diňi iş ýerlerinde howpsuzlygy üpjün edýär we ähli işgärler ussahanada gorag enjamlarynda bolmaly, işgär bolsa howpsuzlyk önümçilik koduny berk berjaý etmeli.
Dürli işler arkaly öndürilýän galyndylaryň pes derejesini saklamak we daşky gurşawy goramak we çeşmeleriň sarp edilişini azaltmak.
HSE Dolandyryş ulgamyny gowulandyrmak üçin potensial ugurlary yzygiderli kesgitläň we şeýle gowulaşmalary amala aşyrmak üçin zerur çäreleri kesgitläň.

wer1

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň