• bg1
20m 蒙古通信塔_副本

Mongoliýa - 2022.03 4 aýakly telekommunikasiýa diňi

Taslamanyň ady ong Mongila - 20 metr 4 aýakly telekommunikasiýa diňi

Müşderi bizi Alibaba arkaly 2021-nji ýylyň dekabrynda 4 aýak gözlemek üçin tapdyd 20 metrlik telekom diňini goldaýar.

20 metr beýiklikdäki jemi 20 demir diň, müşderiniň çyzgylaryna laýyklykda dizaýn edilýär, öndürilýär we gaýtadan işlenýär we müşderiniň talaplaryna laýyklykda gaplanýar we iberilýär.

Salgysy : Mongoliýa senesi : 03-15-2022

11111113_副本

Nikaragua - 33kV Geçiriji liniýa diňi 2021.11

Taslamanyň ady : Nikaragua 33KV elektrik geçiriji diň 30M beýiklik taslamasy

Satyjy tarapyndan iki aýlap dowam eden yzygiderli tagallalardan soň, 25 m beýiklikdäki 33kV elektrik diňini üpjün etmek we Nikaragua elektrik infrastrukturasynyň gurluşygyny ösdürmek üçin Nikaragua bilen hyzmatdaşlyga ýetdik。

Salgy arag Nikaragua senesi : 04-18-2021

 

微信图片_20210819161020_副本

Mýanma - 11kV geçiriji liniýa diňi 2021.10

Taslamanyň ady : Mýanma - 11kv geçiriji liniýa diňi 2021.10

Mýanma jenap oa Alibabadan XYTOWER tapýar, Darcy satuwynyň yzygiderli tagallalaryndan soň, pes woltly 11kV elektrik geçiriji diňini üpjün etmek we Mýanmanyň elektrik infrastrukturasynyň gurluşygyny ösdürmek üçin Mýanma bilen hyzmatdaşlyga ýetdik.

 

Salgysy : Mýanma senesi : 10-2021

1bc_副本

Mýanma - 11kV elektrik energiýasy geçiriji diňi 2021.06

Taslamanyň ady : Mýanma 11KV elektrik geçiriji diňi 27M beýiklik taslamasy

Mýanma Padauk Co., Ltd, Alibaba.com saýtyndan, derýadan geçmek üçin 8 sany diň diňlemek üçin bizi tapdy.

Takmynan 10 gün aragatnaşykdan soň, aýratynlyklaryna we talaplaryna laýyklykda maslahat berýän çyzgymyzy kabul etmegi karar edýärler, soň bolsa PO-ny bize iberýärler.

Salgysy : Mýanmaryň senesi : 02-06-2021

基站塔.2_副本

Mongoliýa - 152 metrlik Telekom diňi 2021.06

Jenap Aibolat 4 aýakly 15 metrlik telekom diňini gözlemek üçin 2021-nji ýylyň aprelinde Alibabanyň üsti bilen bizi tapdy.

Epidemiýa sebäpli olaryň taslamasy birnäçe aý bäri meýilnamadan yza galdy.Şonuň üçin bu satyn alyş gaty gyssagly bolup, bir aýyň içinde öndürmegimizi talap etdiwe Mongoliýa bilen Hytaýyň araçägi bolan Eren gyzgynlygyna eltiň.

Ilkinji aragatnaşykdan birnäçe gün soň, buýrugy biziň bilen goýdy, önümçiligi tamamladyk we wagtynda tabşyrdyk.Taslama tamamlanandan soň müşderi tarapyndan iberilen surat Salgy : Mongoliýa senesi : 23-06-2021
baba0069032356bfc3546b78908e358_副本

Filippinler - Golf sürmek aralygy üçin 30 metrlik diň 2020.03

2020-nji ýylyň mart aýynda jenap H golf diňleri üçin ALIBABA-nyň üsti bilen XY diňleri bilen habarlaşdy. Her diňde dikligine hereket edýän 100 kg agyrlykdaky diwar we indiki diňiň üstünden dogry burçlarda her diňiň üstünde 30 kg agramly potolok tor bar. Köplerden soň dik we keseligine ýük göterijiligi we bahanyň jikme-jiklikleri barada jenap H bilen birnäçe gezek gepleşik.

Jenap H-iň maglumatlaryna görä. XY jenap H. üçin üç aýakly diň ýasapdyr. Her minaranyň agramy takmynan 5 tonna, takmynan 200 tonna töweregi .Bir sahypany tamamlandan soň jenap H tarapyndan hödürlenýän ýerler.

 

Salgysy : Mongoliýa senesi : 18-03-2020
1640739588(6)_副本

Laos - 10KV demir esbaplary 2021.01

Taslamanyň ady : Laos - 10KV demir esbaplary 2021.01

Kompaniýamyz, “Laos” müşderisine elektrik geçiriji diňiň demir garnituralary, umumy agramy: 540 tonna üpjün edýär. Sargyt 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda gol çekildi we önümçilik wagty 22 gün.Adatça 2021-nji ýylyň aprel aýynyň başynda işe girizildi.

Salgy : LaosSene : 01-10-2021

 

微信图片_2021100814325511_副本

Yrak- 132kV elektrik energiýasy diňi 2020.10

Taslamanyň ady : Yrak 132kVElektrik geçiriji diňi

 

Müşderiler tarapyndan üpjün edilen dizaýn çyzgylaryna görä, olary analiz etdik, soň bolsa önümçilige we gaýtadan işlemäge başladyk.Gaýtadan işlenenden soň, gurnama synagyny geçirdik we materiallaryň müşderiler üçin biragyzdan kanagatlanarly standartlara laýyk gelýändigini barladyk.

Salgysy : Yrak senesi : 06-10-2020

微信图片_20220402093227_副本

Şri-Lanka - Elektrik podstansiýasynyň gurluşy 2020.08

Taslamanyň ady :Şri-Lanka - Elektrik podstansiýasynyň gurluşy taslamasy

 

Jemi agramy 130 tonna bolan bu taslamada Şri-Lankanyň müşderileri bilen hyzmatdaşlygymyz bar, Sargyt 2021-nji ýylyň mart aýynda gol çekildi we önümçilik wagty 40 gün.Adatça 2021-nji ýylyň aprel aýynyň başynda işe girizildi.

Salgysy : Şri-Lankanyň senesi : 23-08-2020

微信图片_202204241636172_副本

Surinam - Demir enjamlary 2020.03

Taslamanyň ady : Surinam - Demir esbaplary 2020.03

 

Jemi agramy 50 tonna bolan demir enjamlary bilen üpjün edýän “Surinam” müşderileri bilen hyzmatdaşlygymyz bar, Sargyt 2020-nji ýylyň fewral aýynda gol çekilýär we önümçilik wagty 30 gün.Adatça 2020-nji ýylyň fewral aýynyň başynda işe girizildi.

Salgysy : Surinam senesi : 08-03-2020

r7

Mongoliýa –110kV galvanizli polat diňi 2019.12

 

Umumy meýdany: Mongoliýa, ulanyjy tarapynda 110k goşa aýlawly täze gurluşykMongoliýa taslama.Sim : JL / G1A-240 / 30. grounder simleri: OPGW-24B1-80.Çyzygyň umumy uzynlygy 11KM, Jemi mukdary: burç polat diňi 35 toplum.Jemi agramy: 483 tonna.Sargyt 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda gol çekildi we önümçilik wagty 22 gün.Adatça 2020-nji ýylyň mart aýynyň başynda işe girizildi.

 

Salgysy : Mongoliýa senesi : 03-14-2020


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň