• bg1

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Näme üçin kompaniýaňyzy saýlaýar?

Ilki bilen adamlar.Biz örän ökde hünärmenler topary we bu pudakda tejribeli inersenerler topary.Başlygymyz Angliýada diplom aldy, bu kompaniýa beýleki diň öndürijilerine garanyňda has köp halkara gözýetimini getirýär.Ikinjiden, hyzmat, bu önüm üçin öndüriji we müşderiler köp tehniki jikme-jiklikleri ara alyp maslahatlaşmalydyrlar.Müşderilere haýsydyr bir sorag bermäge we hünärli maslahatlarymyzy bermäge hemişe sabyrlydyrys.Iň soňkusy, ýöne hiline gaty ýokary baha berýäris.Müşderileriň her bir talaby kanagatlandyrylar we ähli müşderilerimize ýokary hilli önümler bermäge borçlanýarys.

Minara näçe?

Bahasy haýsy diňleriň gerekdigine baglydyr.Dürli diň görnüşi üçin çig mal dürli bolup biler we käbir diň görnüşindäki ýasama işler beýlekilerden çylşyrymly bolup biler.Şonuň üçin müşderileriň çyzgysyny görmeli, soň bolsa sitata bermeli.

Çyzgym ýok bolsa näme etmeli?

Müşderileriň suraty ýok bolsa, müşderileriň saýlamagy üçin köp sanly dizaýn diňini hödürläp bileris.Köplenç müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin dogry diň görnüşli çyzgy hödürläp bileris.Geçiriji liniýa çylşyrymly bolsa, müşderilerimize dizaýn hyzmatyny hödürleýäris.

iň pes sargyt näme?

Bizde iň az sargyt ýok we müşderilerden islendik sargyt kabul edýäris.

Önümçilik näçe wagt dowam edýär?

Adatça ilkinji iberişi bir aýyň içinde edip bileris.Önümçilik wagty hakykatdanam näçe diňiň gerekdigine baglydyr.

Iberiş güni näçe wagt?

Europeewropa, Afrika we Amerika yklymyna eltmegiň wagty 40 gün töweregi.ASEN ştatlaryna eltmegiň wagty 30 gün töweregi.Umuman aýdanyňda, gowşuryş wagty bir aýdan köp bolar.

Müşderi önümlerini ibermezden ozal barlap bilermi?

Hawa, elbetde.Müşderi önümlerini islän wagty barlap biler.Aslynda, müşderilerimizi zawodymyza baryp görmek we önümlerini ibermezden ozal barlamak üçin hoş geldiňiz.3 müşderini 3 günlük ýaşaýyş jaýy bilen üpjün ederis.Dolandyryş, bize gelýän müşderiler bilen duşuşar.Müşderiniň talap edýän önümleriniň islendik barlagy geçiriler.

Satuwdan soňky syýasatyňyz näme?

Umuman aýdanymyzda, diňler dogry gurulýança müşderilere kömek etmek üçin elimizden gelenini ederis.

töleg möhletiňiz näçe?

Adatça T / T we L / C-ni 30% öňünden kabul edýäris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň