• bg1

Müňlerçe jaýyň çyralarynyň aňyrsynda şäheriň sesinden uzakda ýerleşýän näbelli adamlar bar.Eithera ir turup, garaňky düşýärler, şemalda we aýazda uklaýarlar, ýa-da derleýärlerelektrik gurluşygyyssy günüň we güýçli ýagyşyň aşagynda.Elektrik gurluşygynyň öňündäki iň owadan "ajaýyp ýerler".

 

Veseňlerini togalamagyň awangardy.

 

Elektrik torunyň infrastrukturasynyň gurluşygy film bilen deňeşdirilse, gurluşyk dolandyryş merkezi, şübhesiz, filmiň öndürijisidir we hemme zat hakda alada etmeli bolarsyňyz.Işleriniň tebigaty bilen tanyş adamlar, gurluşyk meýdançasyna ofisden has aňsatdygyny bilýärler.Gündelik işlerinden başga-da, köp wagtyny taslama we gurluşyk meýdançasyna sarp edýärler.Dynç günleri, ýa-da taslama meýdançasynda ýa-da taslama sahypasyna barýan ýolda.

55e736d12f2eb93861e82be341a5143ce4dd6f6f

Taslama haýal, gijikdirilmeli we ş.m. bolmaly däl we ýumuş garaşmazlyk we gijä galmazlyk ruhunda tamamlanmalydyr.

 

Taslamanyň ýolbaşçysy, gurluşyk işlerine gözegçilik etmek üçin ýylyň dowamynda gurluşyk meýdançasynda bolýar.Olar köplenç irden 8-de gurluşyk meýdançasyna girýärler, işçileri we enjamlary sanap, gün üçin işleri düzýärler.Käwagtlar agşama çenli meşgul bolýarlar.

Taslamany öňe sürmekde köp kynçylyklar bar bolsa-da, her kimiň bilelikdäki tagallasy bilen ýeňlerimizi ýygnaýarys we köp işleýäris, gözegçilik, gurluşyk we dizaýn bölümleri bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirýäris we taslamanyň hilini üpjün etmek bilen taslamanyň ösüşini yzygiderli çaltlaşdyrýarys.

fad930874e394362896c45a67331e98d

Olar ýerdäki howpsuzlygy dolandyrmagyň "kiçijik gyzyl şlýapalary".Howpsuzlygyň potensial howplaryny derňemek, howpsuzlyk okuwy we okuw, dürli howp çeşmelerine gözegçilik etmek we ofis maglumatlarynyň tertipleşdirilmegi üçin jogapkärdirler.Jianshui-iň her bir gurluşyk meýdançasyny gün-günden gurşap alýarlar we her bir howpsuzlyk gözegçiligini ýazga alýarlar.

 

"Wu" kabul etmek üçin tekeriň üstüne çykyp biler, "Wen" ýazuwy kämilleşdirip we içerki işi dolandyryp biler, "Wen Wu" howpsuzlygy dolandyrmakda nol hadysalaryny üpjün etmek üçin her jikme-jiklikden başlap biler.

Bu infrastruktura hünärmenleriniň bilelikdäki tagallasy bilen infrastruktura pudagymyz kem-kemden ösýär.Elektrik gurluşygynyň iň owadan "görnüşi".


Poçta wagty: -20anwar-21-2022

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň