• bg1

Elektroenergetika bilen tanyş adamlar muny bilýärlerpolat gurluşysenagat önümçiliginde möhüm rol oýnaýar.Häzirki wagtda polat gurluşy esasan binagärlik gurluşy bolup, ony bäş görnüşe bölüp bolýar: ýeňil polat gurluşy, beýik polat gurluşy, ýaşaýyş polat gurluşy, giňişlik polat gurluşy we köpri polat gurluşy.Bu polat gurluşlaryň in engineeringenerçilik derejesi gaty ýokary, howpsuzlyk faktory hem birneme ýokary we olary çalt ýygnap bolýar.

Onda näme üçin polat gurluşynyň ulanylyş paýy beýleki çig mallardan has ýokary?Umumy güýç diňini mysal hökmünde alyp, polat gurluşy, adatça, gurlanda çig mal hökmünde saýlanýargeçiriji liniýa diňi.

Käbir hünärmenler polat gurluşynyň elektrik diňiniň çig maly hökmünde saýlanmagynyň sebäbiniň şeýle bolandygyny aýdýarlar:

1. Polat gurluşy ýylylyk izolýasiýa täsirine eýe.Elektrik diňiniň gurluşygynda polat gurluşyň ulanylmagy ýangynyň öňüni almakda we ýylylygy geçirmekde oňyn rol oýnaýan daşky ýüzündäki aýna süýümini dolduryp biler.

 

2. Polat gurluşy belli bir izolýasiýa täsirine eýe.Polat gurluşy howa arkaly berilýän sesiň we gaty arkaly berilýän täsir sesiniň öňüni alyp biler.Boşluklary bolan iki diwar sütüni üçin gaty sesiň ýaýramagy netijeli peselip biler.

1

Mundan başga-da, polat gurluşy dürli gurluşyk taslamalarynda hem ulanylyp bilner.Polat gurluşynyň esasy aýratynlyklary.

1.Polat ýokary güýçliligi, ýeňil gurluş agramy, birmeňzeş dykyzlygy we berk berkligi bar.

2.Polat gurluşy gaty gowy möhürleme, gaýtadan işlemek we kebşirleýiş ýerine ýetirijiligine eýedir. 

3.Güýçli seýsmiki garşylyk.Willalary mysal hökmünde alyp, pes gatly willalaryň üçekleri esasan eňňitdir, şonuň üçin olaryň üstki gurluşy esasan sowukdan ýasalan polatdan ýasalan gurluş böleklerinden ýasalan üçek truss ulgamyny kabul edýär.Bu ulgam ajaýyp zarba garşy öndürijilige eýedir we 8 ball ululykda ýer titremesine garşy durup biler. 

4.Windeliň ýokary garşylygy.Polat gurluşy ýeňil agramyň we ýokary güýjüň artykmaçlyklaryna eýedir.Şeýle hem deformasiýanyň öňüni alyp, binalaryň köpüsini gorap biler. 

5.Güýçli berklik.Lighteňil polatdan ýasalan jaýlar üçin polat gurluşdaky polat süňkler poslama garşy ýokary güýçli galvanizli listden ýasalýar, bu polat gurluşynyň hyzmat möhletini ýokarlandyrýar. 

6.Şol bir wagtyň özünde polat gurluşynda ulanylýan çig mal ýylylyga çydamly, ýöne oda çydamly we poslama garşy däl.


Iş wagty: -20anwar-12-2022

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň