• bg1

330kV elektrik geçiriji liniýa diňi

XYTowerWestern Hytaýyň günbataryndaky diň öndürmek pudagynda öňdebaryjy kompaniýalaryň biri.

Volokary woltly diň we polat gurluşy üçin Hytaý öndürijisi we eksportçysy, has giňişleýin maglumat üçin häzir gözleg!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Geçiriji liniýa diňiniň taslamasy

330.3
330.01
330.4

Minaranyň beýany

geçiriji diň, elektrik geçiriji we paýlamak üçin ulanylýan beýik gurluş, adatça polat panjaradyr.Bu önümleri bu ugurda uly tejribä eýe bolan yhlasly işçi güýjüniň kömegi bilen hödürleýäris.Bu önümleri hödürlänimizde jikme-jik gözleg, marşrut kartalary, diňleriň tapylmagy, diagramma gurluşy we tehniki resminama bar.

Önümimiz 11kV-den 500kV aralygy öz içine alýar, şol bir wagtyň özünde asma diňi, dartyş diňi, burç diňi, ahyrky diň we ş.m.

Mundan başga-da, müşderileriň çyzgysy ýok bolsa, hödürlenmeli giň dizaýn diňi we dizaýn hyzmaty bar.

Haryt maglumatlary

Önümiň ady 330KV elektrik geçiriji diňi
Naprýa .eniýe derejesi 220kV / 330kV
Çig mal Q255B / Q355B / Q420B
Faceerüsti bejermek Gyzgyn suwa batyryldy
Galvanizlenen galyňlyk gatlagyň ortaça galyňlygy 86um
Tingiwopis özleşdirilen
Boltlar 4.8 ; 6.8 ; 8.8
Şahadatnama GB / T19001-2016 / ISO 9001: 2015
Ömürboýy 30 ýyldan gowrak

Mugt prototip diňini ýygnamak hyzmaty

prototip diňini ýygnamak, jikme-jik çyzmagyň dogrudygyny ýa-da ýokdugyny barlamagyň örän adaty, ýöne täsirli usulydyr.

Käbir ýagdaýlarda, jikme-jik çyzgylaryň we ýasama zatlaryň dogrydygyny üpjün etmek üçin müşderiler henizem prototip diňini ýygnamak isleýärler.Şeýlelik bilen, müşderilere mugt prototip diňini ýygnamak hyzmatyny hödürleýäris.

Prototip diňini ýygnamak hyzmatynda, XY diňi wada berýär :

• Her bir agza üçin deşikleriň uzynlygy, ýagdaýy we beýleki agzalar bilen interfeýs dogry fitnes üçin takyk barlanar;

• Prototipi ýygnanyňyzda her bir agzanyň we boltlaryň mukdary materiallar kagyzyndan seresaplylyk bilen barlanar;

• Çyzgylar we materiallar kagyzy, boltlaryň ululyklary, doldurgyçlar we ş.m. haýsydyr bir ýalňyşlyk tapylsa täzeden serediler.

微信图片_202110121147571
微信图片_202110121147573

Bukja we iberiş

Önümlerimiziň her bölegi jikme-jik çyzgylara laýyklykda kodlanýar.Her koda her bölege polat möhür goýlar.Koda laýyklykda, müşderiler bir bölejigiň haýsy görnüşe we segmentlere degişlidigini aç-açan bilerler.

Thehli bölekler dogry sanlanýar we çyzgy arkaly gaplanýar, bu ýekeje bölejigiň hem ýitip gitmegini we aňsatlyk bilen gurulmagyny kepillendirip bilmeýär.

 

pac

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň