• bg1

3M-150M Telekom diňleri


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

src=http___img.cdgtw.net_images_201904_20_164141891.jpg&refer=http___img.cdgtw_副本

telekom diňi

Aragatnaşyk diňi signal geçiriş diňine ýa-da signal diňi diýlip atlandyrylýan signal geçiriş diňine degişlidir.Esasy funksiýa signalyň iberilmegini goldaýar we signal iberýän antennany goldaýar.Jübi / unicom / trafik hemra ýerleşdiriş ulgamyny (GPS) we beýleki aragatnaşyk bölümlerini ulanýar.Fireangyn türgenleşigi.

Aragatnaşyk diňi diňiň korpusy, platforma, ýyldyrym çeňňegi, merdiwan, antenna goldawy we ş.m. ýaly polat böleklerinden durýar we gyzgyn galvanizasiýa we poslama garşy bejergiler bilen bejerilýär.Esasan mikrotolkun, ultramelewşe tolkun we simsiz ulgam signallaryny geçirmek we geçirmek üçin ulanylýar.

Simsiz aragatnaşyk ulgamynyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin aragatnaşyk antennasy, islenýän aragatnaşyk effektine ýetmek üçin hyzmat radiusyny ýokarlandyrmak üçin iň ýokary nokada ýerleşdirilýär.

Aragatnaşyk antennasynda beýikligi ýokarlandyrmak üçin aragatnaşyk diňi bolmaly, şonuň üçin aragatnaşyk diňi aragatnaşyk ulgamy ulgamynda möhüm rol oýnaýar.

önüm barada maglumat

Boý 10M-100M-den ýa-da müşderiniň islegine görä
Şekil Köpburçly ýa-da konusly
Material Adatça Q235B / A36, Yeild Strength≥235MPa
Q345B / A572, Yeild Strength≥345MPa
Şeýle hem ASTM572, GR65, GR50, SS400-den Hot Rolled rulon
Ölçegiň çydamlylygy Müşderiniň talaplaryna laýyklykda
Faceerüsti bejermek Müşderiniň islegi boýunça ASTM123 ýa-da başga bir standartdan soň gyzgyn-galvanizli
Polýuslaryň birleşmesi Süýşýän bogun, flanes birikdirilen
Standart ISO9001: 2015
Bölümiň uzynlygy 13M içinde bir gezek emele gelýär
Kebşirleýiş standarty AWS (Amerikan kebşirleýiş jemgyýeti) D 1.1
Bukjalar Plastmassa kagyz bilen gaplamak ýa-da müşderiniň islegine görä
Durmuş döwri 25 ýyldan gowrak wagt, gurşaw gurşawyna görä

elementleriň klassifikasiýasy

Gaýly diňiň täze görnüşi bar we iň uly häsiýeti polat ýigit simini ulanmak arkaly berkidilýär.
Gaýykly diň, tygşytly we amaly aragatnaşyk diňiniň umumy görnüşidir.
Beýlekilerden has ýeňil we arzan.
Munuň üçin örän amatlydyrgeografiki giň ýerler.
Öz-özüňi goldaýan diň, adatça 4leg diňiň 3legidir we materialy polat turba ýa-da burç polatdyr.Baglanyşyk barada aýdylanda bolsa, turba diňi flanes bilen, burçly polat diň bolsa hoz we bolt bilen birikdirilýär.
Aýratynlyklary:
1. güýçli ýel garşylygy.
Windel ýüküniň kiçi koeffisiýenti,
2. reser baýlygyny, amatly ýeri tygşytlaň.
3. Amatly transport we gurnama.

9-dan 18 inedördül metre çenli kiçijik meýdany öz içine alýan, monopole diňi diýlip atlandyrylýan ýeke turba diňi, gurluşygyň köp bölegi tarapyndan kabul edilýär.Minara korpusy ýokary güýçli bolt bilen birikdirilen has ýerlikli bölümi kabul edýär.Ansat gurnamagyň aýratynlyklaryna eýedir we dürli çylşyrymly meýdan sahypalaryna uýgunlaşyp biler.

Kamuflaj edilen agaç diňi, Bionik agaç diňiniň ajaýyp agaçlarynyň bir görnüşidir, aslynda hakyky ýaly, esasanam ajaýyp ýerlerde, seýilgähde we meýdançada hakyky agaçlaryň arasynda goýlanda, tebigatyň bir bölegi bolar.

Aýratynlyklary:
1. Ajaýyp gurluş, ajaýyp görnüş.
2. Güýçli gurluş durnuklylygy, uzak iş ömri.
3. Kiçijik meýdany gurşap almak, uly ykdysady täsir.

Galvanizasiýa

Galvanizlenen standart: ISO: 1461-2002.

Haryt Sink örtüginiň galyňlygy
Standart we talap ≧ 86μm
Hesapyşmagyň güýji CuSo4 tarapyndan poslama
Sink paltosyny çekdirip, çekiç bilen galdyrmaň 4 gezek
微信图片_20200420142929
src=http___nimg.ws.126.net__url=http___dingyue.ws.126.net_2021_0331_65de48c2j00qqtb3d002vc000u000jym.jpg&thumbnail=650x2147483647&quality=80&type=jpg&refer=http___nimg.ws.126

Zawodyň göni satuwy, gysga gurşun wagty, hiliň kepili, polat diňiň dizaýnyna, önümçiligine we eksportyna 5 ýyl üns beriň

Has giňişleýin maglumat alyň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň